Oferta

Co mogę Państwu zaoferować?

Oferuję tłumaczenia pisemne i ustne – zwykłe oraz poświadczone (zwane przysięgłymi) z języka polskiego na angielski oraz w odwrotnym kierunku.

Tłumaczenie poświadczone będzie odpowiednio opieczętowane, podpisane oraz starannie spięte.

Moja specjalizacja:

Specjalizuję się w tłumaczeniach prawnych, prawniczych, biznesowych oraz finansowych. Przyjmę także zlecenia z innych branż po uprzednim zapoznaniu się z dokumentami.

Programy na których pracuję:

Posiadam i obsługuję programy memoQ, Xbench, Wordfast, Abby FineReader 14. Dzięki nim mogę zagwarantować spójność tłumaczenia, formatowanie identyczne do tekstu źródłowego oraz najwyższą jakość tłumaczenia.

Moi klienci:

Od czasu zaprzysiężenia świadczę swoje usług dla Organów Wymiaru Sprawiedliwości (sądów), prokuratury oraz policji. Oferuję także tłumaczenia dla klientów indywidualnych oraz firm.

Przykładowe tłumaczenia pisemne:

 • dokumentów urzędowych – np. aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu
 • dokumentów sądowych – np. pozwów, wniosków, pism, pełnomocnictw, zaświadczenia o niekaralności
 • aktów notarialnych
 • umów w obrocie prawno-handlowym – np. umów spółek, umów sprzedaży, umów dzierżawy, umów najmu lokalu użytkowego, umów najmu lokalu mieszkalnego, umów o roboty budowlane, umów zlecenia, umów o dzieło, umów darowizny, umów użyczenia, umów pożyczki, umów dostawy, umów leasingu, umów franchisingu, umów licencyjnych, umów serwisowych, umów wydawniczych, umów doradztwa prawnego, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności itd.
 • świadectw pracy, CV, listów motywacyjnych, referencji
 • sprawozdań finansowych i raportów biegłych rewidentów
 • dokumentów bankowych – np. bankowego dowodu wpłaty, dyspozycji bankowych, oświadczeń, zaświadczeń o zarobkach itd.
 • dokumentów samochodowych, umów sprzedaży, faktur
 • aktów założycielskich, wyciągów z rejestru handlowego, statutów spółek
 • świadectw, certyfikatów, dyplomów, sylabusów
 • pełnomocnictw do wyjazdu za granicę dzieci z jednym z rodziców, wywozu samochodów
 • polis ubezpieczeniowych
 • dokumentów sporządzonych przez Urząd Skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • dokumentów medycznych (publikacji naukowych, streszczeń, wyników badań, zwolnień lekarskich, kart szczepień, zaświadczeń lekarskich)

Przykładowe tłumaczenia ustne:

 • w kancelariach notarialnych i kancelariach prawnych
 • w sądach
 • na policji
 • na walnych zgromadzeniach wspólników
 • konferencji prasowych, rozmów handlowych, negocjacji, spotkań biznesowych, telekonferencji,
 • ślubów (cywilnych oraz kościelnych), chrztów
 • kursów, szkoleń, wykładów, sympozjów, egzaminów
 • rozmów telefonicznych, telekonferencji
 • umów międzynarodowych
 • wyjazdów zagranicznych

Od 5 lat prowadzę również szkolenia z języka angielskiego (ogólnego, prawniczego, medycznego) dla dorosłych.

Call Now Button